. .
:

Kup promocyjny produkt Wypasionego

i szukaj na opakowaniu unikalnego kodu.

Wpisz unikalny kod,

datę przydatności i godzinę produkcji

z opakowania tutaj.

Wybierz swój kawałek tortu i sprawdź od razu, czy wygrałeś.

Weź udział w loterii: 02.11.2016 – 31.12.2016 r. Pamiętaj, zachowaj opakowania promocyjne i paragony.

Organizatorem loterii promocyjnej jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Regulamin

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Wypasione szczęście!"

§ 1
Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Wypasione szczęście!", zwana dalej „Loterią".

§ 2
Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedziej 2A, kod 02-737 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000, zwana dalej „Organizatorem".

§ 3
Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

§ 4
Obszar, na którym będzie urządzana loteria, czas trwania loterii i termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej

1. Loteria ma charakter ogólnopolski.

2. Loteria rozpoczyna się 28 października 2016 r. i kończy się ostatecznie 15 maja 2017 r. przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym.

3. Okres sprzedaży towarów promocyjnych umożliwiających udział w Loterii i okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 2 listopada 2016 r. i kończy się 31 grudnia 2016 r. (dalej „Okres promocyjny").

§ 5
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja"). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.

3. Udział w Loterii jest dobrowolny.

4. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.

5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, w przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

4. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.

5. W Loterii brać udziału nie mogą pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy SM Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 6
Zasady prowadzenia loterii;

1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

2. W Loterii biorą udział następujące produkty:

WYPASIONE mleko UHT 3,2% tł. E 1L (opakowanie o podstawie kwadratowej)

WYPASIONE mleko UHT 2% tł. E 1L (opakowanie o podstawie kwadratowej)

WYPASIONE mleko UHT 3,2% tł. E 1L (opakowanie o podstawie prostokątnej)

WYPASIONE mleko UHT 2% tł. E 1L (opakowanie o podstawie prostokątnej)

WYPASIONE mleko częściowo odtłuszczone o smaku truskawkowym 200 ml

WYPASIONE mleko częściowo odtłuszczone waniliowe 200 ml

WYPASIONE mleko częściowo odtłuszczone czekoladowe 200 ml

WYPASIONE mleko zagęszczone UHT 350 g

WYPASIONE mleko zagęszczone częściowo odtłuszczone z magnezem UHT. Lekkie - mniej tłuszczu 350 g

WYPASIONE mleko zagęszczone częściowo odtłuszczone z magnezem UHT. Lekkie - mniej tłuszczu 200 g

WYPASIONE mleko zagęszczone 500 g

WYPASIONA śmietanka UHT 12% tłuszczu 330 ml

WYPASIONA Śmietanka UHT 18% tłuszczu 330 ml

WYPASIONA śmietanka kremowa UHT 30% tłuszczu 330 ml

WYPASIONA śmietanka kremowa UHT 18% tłuszczu 200 ml

WYPASIONA śmietanka kremowa UHT 30% tłuszczu 200 ml

w specjalnie dedykowanych Loterii opakowaniach promocyjnych zawierających unikatowy kod składający się z sześciu cyfr, datę przydatności do spożycia oraz godzinę produkcji partii (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi"). Unikatowy kod umieszczony jest w zewnętrznej, górnej części opakowania obok daty ważności produktu.

3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się

w dniu 2 listopada 2016 r. i trwa do 31 grudnia 2016 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik"):

1) Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;

2) Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup;

3) Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego/lub cześć opakowania zawierającą kod, datę przydatności do spożycia oraz godzinę produkcji partii;

4) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.wypasionaloteria.pl (dalej : "Strona internetowa"). Zgłoszenia dokonuje się wypełniając na stronie formularz zwierając w nim: numer telefonu, adres e-mail, unikatowy numer kodu, datę przydatności do spożycia oraz godzinę produkcji partii z opakowania Produktu Promocyjnego, potwierdzając akceptację Regulaminu oraz wrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii.

5. Po dokonaniu zgłoszenia wyświetlany jest komunikat z informacją czy do zgłoszenia uczestnika została przypisana nagroda czy nie (czy jest to zgłoszenie wygrywające czy nie). W przypadku przypisania nagrody do zgłoszenia komunikat zawiera również informacje, jaka nagroda jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody. Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach, tzw. „instant-win" (obejmujących nagrody I-VIII stopnia) oraz losowaniu Nagrody Głównej, które odbywa się po zakończeniu Okresu promocyjnego.

6. Do Loterii dany unikatowy kod z opakowania Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz.

7. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się 2 listopada 2016 r. o godzinie 0:00:00 i mija dnia 31 grudnia 2016 r. o godz. 23: 59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu informatycznego przyjmującego Zgłoszenia.

9. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
w Loterii.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 10 szt. (słownie: dziesięć) nagród. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

11. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są z naruszeniem postanowień Regulaminu, w szczególności przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in. : automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, zgłoszenia te nie będą uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Powyższe odnosi się również do sytuacji powzięcia uzasadnionych podejrzeń dotyczących kodów, tj. w szczególności, że zgłaszane są kody z opakowań Produktów Promocyjnych nabytych w sposób inny niż określony w postanowieniach Regulaminu Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

12. W Loterii honorowany jest wyłącznie zakup, którego dokonanie potwierdza paragon fiskalny.

13. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktu/ów Promocyjnego/ych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup Produktu Promocyjnego;

3) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

4) zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,

iż zakup dotyczył Produktu/ów Promocyjnego/ych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu/ów Promocyjnego/ych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

5) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 2 listopada 2016 r. o godzinie 0:00:00.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu, które potwierdzają zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych, które zgłoszono do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo usunąć to zgłoszenie z Loterii. Komisja może również wykluczyć Uczestnika z Loterii, który narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności dokonuje zgłoszeń z naruszeniem jego postanowień. Weryfikacja może być dokonywana począwszy od dokonania pierwszego zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 2 marca 2017 r., przez co rozumie się finalny termin przedstawienia tego roszczenia przez Organizatora. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich dowodów zakupu, które potwierdzają zakup Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.

§ 7
Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 373 630,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 05/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 7 201 (słownie: siedem tysięcy dwieście jeden) sztuk.

2. Nagrodami w Loterii są:

a. Nagroda Główna w postaci samochodu Opel Astra o wartości:

62 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość nagrody to 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100) .

b. Nagroda I stopnia -voucher podróżny o wartości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą o wartości 778,00 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział jedną Nagrodę I stopnia w Loterii. Łączna wartość nagrody to 7778,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100).

c. Nagroda II stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 7 777,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 864,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 7 (słownie: siedem) Nagród II stopnia w Loterii. Łączna wartość nagrody to 8 641,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 00/100).

d. Nagroda III stopnia w postaci ekspresu Bosch o wartości 1 895,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 7 (słownie: siedem) Nagród III stopnia w Loterii.

e. Nagroda IV w postaci stopnia karty przedpłaconej o wartości 777,00 zł (słownie : siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 77 (słownie: siedemdziesiąt siedem) Nagród IV stopnia w Loterii.

f. Nagroda V stopnia w postaci zestawu produktów Wypasione o wartości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 777 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem) Nagród V stopnia w Loterii.

g. Nagroda VI stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 77,00 zł (słownie : siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 777 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem) Nagród VI stopnia w Loterii.

h. Nagroda VII stopnia w postaci maskotki krowy o wartości 21,65 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych i 65/100). Organizator przewidział 777 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem) Nagród VII stopnia w Loterii.

i. Nagroda VIII stopnia w postaci kubka o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 4 777 (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) Nagród VIII stopnia w Loterii.

3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

4. Zwycięzca nie może żądać wydania nagrody rzeczowej w formie ekwiwalentu pieniężnego ani w postaci innej nagrody rzeczowej. Nagrody wydawane w formie karty przedpłaconej ani vouchera nie są wydawane w formie innego ekwiwalentu pieniężnego.

5. Nagroda I stopnia wydawana jest w postaci vouchera Travel Pass (szczegóły realizacji: www.travelpass.pl).

§ 8
Miejsce i termin losowań nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

I. Losowania Nagród I-VIII stopnia

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.

2. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do zgłoszenia. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do drugiego zgłoszenia, w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio, jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.

3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 7 200 bramek. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest jedna nagroda. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek, jeśli nagrody przypisane do wcześniej wyznaczonych bramek nie zostały przypisane do żadnego zgłoszenia.

4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.

5. W przypadku niewydania nagród, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

II. Losowanie Nagrody Głównej

1. Losowanie odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 9 stycznia 2017 r.

2. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym.

3. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID. Dane zgłoszenie może być w danym losowaniu wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID zgłoszenia podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy to też zgłoszeń rezerwowych).

4. Po zakończeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania, jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.

5. Wyniki ogłaszane są na Stronie internetowej (www.wypasionaloteria.pl) po zakończeniu Okresu promocyjnego i po przeprowadzeniu kompletnego procesu weryfikacji tj. do dnia 28 lutego 2017 r. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

6. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowania może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń przeprowadzona przez Komisję. Udział w losowaniach biorą tylko prawidłowe zgłoszenia. Z czynności Komisji sporządzany jest protokół wskazujący w szczególności zaistniałe naruszenia.

§ 9
Warunki, miejsce i termin wydawania wygranych;

1. Laureaci nagród I-VIII stopnia powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody.

2. Laureat Nagrody Głównej informowany jest o okoliczności wylosowania jego zgłoszenia przez przedstawiciela Organizatora w dniu losowania bądź w ciągu 2 dni roboczych następujących po losowaniu. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i te próby się nie powiodą z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA MLEKOVITA. W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii „Wypasione szczęście!", podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska Sp. z o.o. Regulamin: wypasionaloteria.pl" - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.

3. Laureaci Nagród I-VIII stopnia wraz z uzyskaniem informacji o przyznaniu nagrody otrzymują na Stronie internetowej dostęp do formularza, którego kompletne wypełnienie i przesłanie do Organizatora jest jednym z warunków rozpoczęcia procedury weryfikacji i wydania nagrody. W ramach formularza laureat zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania, miejscowość i kod pocztowy, województwo). Po przesłaniu kompletnie wypełnionego formularza, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu wysyłane jest potwierdzenie jego otrzymania przez Organizatora. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza w ciągu 30 minut od przypisania nagrody do zgłoszenia Organizator wysyła do laureata wiadomość e-mail z informacją o konieczności jego wypełnienia i przesłania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od przypisania nagrody do zgłoszenia wraz z linkiem do formularza. Nieprzesłanie w ww. terminie formularza oznacza rezygnację z prawa do nagrody.

4. Laureaci Nagród I stopnia oprócz wypełnienia formularza w trybie opisanym w ust.3 powyżej zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora:

a. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe laureata niezbędne do wydania nagrody tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem oraz;

b. potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej;

c. oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego bądź wycinku części opakowania Produktu Promocyjnego z kodem promocyjnym, datą przydatności do spożycia oraz godziną produkcji partii, z którego pochodzi kod wskazany w zgłoszeniu;

d. oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie tego Produktu Promocyjnego.

5. Laureaci Nagród II-IV stopnia oprócz wypełnienia formularza w trybie opisanym w ust. 3 powyżej zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora:

a. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe umożliwiające identyfikację laureata niezbędne do wydania nagrody tj.

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem oraz;

b. potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej;

c. oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego, bądź wycinka części opakowania Produktu Promocyjnego z kodem promocyjnym, datą przydatności do spożycia oraz godziną produkcji partii z którego pochodzi kod wskazany w zgłoszeniu;

d. oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie tego Produktu Promocyjnego.

6. Laureat Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2. wskazuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

a. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL a w przypadku braku numeru PESEL adresu zamieszkania, obywatelstwa i daty urodzenia;

b. potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej;

c. oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego, bądź wycinka części opakowania Produktu Promocyjnego z kodem promocyjnym oraz datą przydatności do spożycia i godziną produkcji partii, z którego pochodzi kod wskazany w zgłoszeniu;

d. oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego nabycie tego Produktu Promocyjnego.

7. Oświadczenie może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.

8. Laureaci Nagród I-IV stopnia oraz Nagrody Głównej są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: First Line Polska Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych (od wysłania formularza/od rozmowy telefonicznej), danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody, o których mowa w ust. 4, 5 i 6. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia ww. okoliczności. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

9. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nnagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy pierwszy laureat rezerwowy nie spełni warunków uczestnictwa, wydania nagrody lub nie można się z nim skontaktować, nagroda przypada drugiemu laureatowi rezerwowemu. Gdy i on nie spełni ww. wymagań nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

10. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się do laureata rezerwowego odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiedniego pierwszego laureata rezerwowego.

11. Organizator może zwrócić się do laureatów Nagród V-VIII stopnia o przesłanie do Organizatora również oryginału/wycinka części opakowania Produktu Promocyjnego z kodem, oraz datą przydatności do spożycia i godziną produkcji partii, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego zgłoszenia oraz oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup tego Produktu Promocyjnego.

12. Organizator może wystąpić do laureatów o przedstawienie wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych (wycinku części opakowania z kodem oraz datą przydatności do spożycia i godziną produkcji partii,) zgłoszonych do Loterii i odpowiednio paragonów fiskalnych potwierdzających ich zakup.

13. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte).

14. Z roszczeniami opisanymi w ust. 11-13 powyżej Organizator może wystąpić aż do zakończenia procedury weryfikacji, nie później niż do dnia 27 stycznia 2017 r. Terminy do przesłania dodatkowej dokumentacji stosuje się wedle zasad opisanych w ust.8 powyżej.

15. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod tym numerem.

16. W przypadku, gdyby okazało się, iż którykolwiek laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do nagrody.

17. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w Regulaminie, szczególności dokumentu niebędącego paragonem fiskalnym, bądź paragonu fiskalnego nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków określonych w Regulaminie i oznacza utratę prawa do nagrody.

18. Przesłanie opakowania (części opakowania) Produktu Promocyjnego niespełniającego postanowień określonych w Regulaminie, opakowania podrobionego bądź uszkodzonego w taki sposób, że niemożliwa jest weryfikacja unikatowego kodu i daty przydatności oraz godziny produkcji partii z opakowania powoduje niespełnienie przez laureata warunków określonych w Regulaminie i powoduje utratę prawa do nagrody.

19. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

20. Nieprzesłanie do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Uczestnik bądź laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

21. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. Opinia wydana przez Komisję jest wiążąca, nie wyłącza jednak dochodzenia roszczeń w trybie postępowań reklamacyjnych.

§ 10
Termin wydania Nagród

1. Nagrody w Loterii wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką kurierską do dnia 24 marca 2017 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §9.

2. Nagroda I stopnia wydawana jest w formie vouchera podróżnego TravelPASS. Termin ważności vochera oraz zasady jego realizacji przekazane są wraz z voucherem.

3. Nagroda Główna wydawana jest w postaci „vouchera - potwierdzenia przyznania Nagrody". Organizator dostarcza dokumentację wymaganą do zarejestrowania pojazdu i ubezpieczenia OC - protokół przekazania własności samochodu. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca winien poinformować Organizatora o tej okoliczności. Organizator następnie wskazuje miejsce i termin przekazania nagrody. Za miejsce przekazania przyjmuje się m.st.Warszawę. Koszty związane z odbiorem nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi zwycięzca.

4. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Termin ważności karty przedpłaconej znajduje się na awersie karty.

§ 11
Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 13 kwietnia 2017 r. przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki First Line Polska Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Wypasione szczęście! - reklamacja" i powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej (www.wypasionaloteria.pl) oraz w siedzibie Organizatora. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest SM Mlekovita ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

4. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.

5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.

6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.

7. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana kwota pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona jest na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

9. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.

10. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.

11. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).

12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.

13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator na swój koszt, może odesłać oryginał paragonu pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.

14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.

Załącznik nr 1 Oświadczenie

Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
loterii promocyjnej pod nazwą „Wypasione szczęście!"

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ust.5 Regulaminu oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane

w regulaminie loterii.

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

____________________________________________________________
ULICA I NUMER DOMU/MIESZKANIA

____________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIASTO, WOJEWÓDZTWO

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL - data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

______________________________________

Podpis i data

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ - SAMOCHODU

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A , 02-737 w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Weź udział w loterii: 02.11.2016 – 31.12.2016 r.

Pamiętaj, zachowaj opakowania promocyjne i paragony.

Organizatorem loterii promocyjnej jest

First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Regulamin